Obveznica


Obveznice so dolžniški vrednostni papirji. So zavarovane s premoženjem izdajatelja. Izdajatelj z izdajo obveznic obljubi kupcu le teh, da mu bo ob dospelosti obveznice izplačal glavnico skupaj s pripadajočimi obrestmi.

Izdajatelji obveznic so lahko različni, od države, bank, do podjetij. Obveznica se odlikuje predvsem v kvaliteti vrednostnega papirja, ki pride do izraza zaradi njegove varnosti, ohranjanja vrednosti in likvidnosti Vsekakor so med obveznicami najvarnejše državne obveznice. Pri odločanju za nakupe je potrebno upoštevati, da se državne obveznice med seboj razlikujejo po varnosti in donosnosti.

Bonitetne ocene državnih obveznic so različne in je od države do države drugačna. Boljša, kot je bonitetna ocena, manj je tvegana. Z manjšim tveganjem pa se niža tudi donosnost. Vendar pa lahko rečemo, da v povprečju dosegajo višje donose, kot bančni depoziti. V Sloveniji se donosnost giblje do 5% na Eur, v razvitejših državah bistveno manj, v državah v razvoju pa tudi do 10%/ EUR in več.

Obveznice so smiselne kot srednjeročne naložbe v smislu portfeljske naložbe, ki rahlo povečujejo donosnost, s tem, da je varnost in stabilnost naložbe še vedno v ospredju. Koliko obveznic je smiselno kupiti, se določa z alokacijo sredstev in finančnim načrtom.

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica