Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja podrobneje določa ZZVZZ . Spodaj je prepis 23. člena tega zakona. (L, 2001)
 
23. člen

Z obveznim zavarovanjem je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev:
1.   v celoti:

 • sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske mladine, študentov, ki se redno šolajo,žensk v zvezi z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo delodajalci,
 • zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s programom,
 • zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, ter otrok in
 • mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
 • zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo,
 • nosečnostjo in porodom,
 • preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom
 • določeno izvajanje ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja,
 • obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa skladno s programom,
 • zdravljenje in rehabilitacija malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije,
 • tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne
 • bolezni, multiple skleroze in psoriaze,
 • zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu,
 • zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam,
 • nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi prevozi,
 • patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
 • zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski in drugi pripomočki v zvezi z
 • zdravljenjem pri osebah in stanjih iz prve do desete alinee te točke;


2.   najmanj 95% vrednosti:

 • storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzahtevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog,
 • zdravljenja v tujini,
 • storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevtskimi in rehabilitacijskimi posegi;

3.   najmanj 85% vrednosti za:

 • storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti;
 • specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela,
 • nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe izven dela,
 • storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete v 1.točki, ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni,
 • ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen v primerih iz 1. in 4. točke tega odstavka;>


4.   najmanj 75% vrednosti za:

 • specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške storitve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge pripomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela,
 • zdravila s pozitivne liste za vse druge primere;


5.   največ do 60% vrednosti za:

 • zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja;
 • prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni,


6.   največ do 50% vrednosti za:

 • zdravila z vmesne liste,
 • zobnoprotetično zdravljenje odraslih,
 • očesne pripomočke za odrasle.


Odstotke iz 2. do 6. točke prejšnjega odstavka določi Zavod v soglasju z Vlado Republike Slovenije. Odstotki za posamezne vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh točk so lahko različni.

Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do šest mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za pravice iz 1. točke prvega odstavka tega člena.

Podrobnejše informacije najdete v zakonu.

Zavarovalnica Sava Triglav Croatia zavarovanje Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna