Delnice

so lastniški vrednostni papirji. Izdajatelji so delniške družbe. Z nakupom delnice, postanemo sorazmerni solastnik te družbe. Kot lastniški vrednostni papir nam v sorazmernem deležu kot največno pravico daje pravico do dobička (dividende), pri navadnih delnicah pa tudi pravico do upravljanja družbe.

Delnica pa ima poleg divedende, ki se izplačuje letno, tudi kapitalsko rast. To je razlika med prodajno vrednostjo zmanjšano za revalvarozirani del nakupne vrednosti. Načelno so izplačila dividend v višini do 2-3% letno, kapitalska rast pa je lahko dolgoročno dosega 10-15%.

Seveda je pomembno, kdaj se odločiti za nakup posamezne delnice. Če izberemo nepravi trenutek, je lahko ta donosnost bistveno nižja ali celo negativna zaradi negativnih gospodarskih gibanj ali celo prenapihnjenosti cene delnice in seveda obratno.

Delnice se priporočajo za dolgoročnejše naložbe. Njihova vrednost lahko s časom zelo niha. Vendar pa je nakup smiselen, saj v povprečju delnice dosegajo bistvene večje donose, kot prej omenjene možnosti. Vendar pa je njihova volatilnost lahko zelo velika. Preberite več o volatilnosti...

Zavarovalnica Sava Triglav Zavarovalnica Wiener Stadtische Allianz Slovenija Generali Zavarovalnica Vzajemna Prva Grawe Zavarovalnica